“The camera makes everyone a tourist in other people’s reality, and eventually in one’s own.”  Aparat fotograficzny sprawia, że każdy jest turystą w rzeczywistości innych ludzi, a w końcu we własnej. 

 

“All photographs are memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.”  – Wszystkie fotografie to memento mori. Zrobić zdjęcie to wziąć udział w śmiertelności, słabości, zmienności innej osoby. Poprzez wycięcie tego momentu oraz „zamrożenia go”, wszystkie fotografie świadczą o nieustająco płynącym czasie. – Susan Sontag